Privaatsustingimused

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Kehtivad alates 20.08.2020

LOOV ORGANIC OÜ(„Meie“) privaatsustingimused selgitavad ja kirjeldavad, kuidas, millistel eesmärkidel ja alustel Me töötleme oma klientide („Teie“) isikuandmeid, samuti millised on Teie õigused seonduvalt oma isikuandmetega ning meie kohustused ja vastutus.

Meie üldised põhimõtted ja väärtused isikuandmete töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud andmekaitsereeglites.

Privaatsustingimused on kättesaadavad Meie veebilehel www.arikink.ee.

Palun arvestage, et Me võime privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta. Teavitame Teid muudatustest mõistliku aja ette.

1. Vastutav töötleja

Me oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja.

Meie kontaktandmed: LOOV Organic OÜ, asukoha aadress Meistri 10, Tallinn, e-posti aadress: arikink@loovfood.com

2. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid Isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed ja kontaktandmed, näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, IPaadress;

(2) äriklientide esindajate andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht;

(3) ostjate pangaandmed, näiteks arvelduskonto number, panga nimi;

(4) ostuajalugu, näiteks ostu kuupäev, ostetud kaup ja teenus, kogus.

Me võime saada Isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma Isikuandmed meilt ostu sooritades, kui külastate Meie veebilehte, kui täidate e-raamatu saamiseks veebilehel oleva ankeedi, täidate kontaktivormi meie veebilehel, täidate Meie ankeedimõnel avalikul üritusel või osalete tarbijamängus. Teie ostuajaloo kogume ise kui salvestame teabe meie raamatupidamise programmis Teie ostude kohta.

3. Millisel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) Teie tellimuste menetlemiseks ja kohaletoimetamiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;

(2) õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh Teile maksete tagastamiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks;

(3) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;

(4) rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh toodete turustamiseks ja arendamiseks;

(5) Meie uudiskirjade edastamiseks;

(6) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks

4. Millisel alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (privaatsustingimuste punkt 3 (1)). Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (privaatsustingimuste punktid 3 (2) ja (3)), Teie nõusoleku alusel ((privaatsustingimuste punkt 3 (4)) ning õigustatud huvi alusel (privaatsustingimuste punktid 3 (5), (6), (7))

5. Millised on Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega?

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

(1)Õigus isikuandmetega tutvuda– Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid MeTeie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2)Õigus isikuandmete parandamisele– Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3)Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta– Teil on õigusvõtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4)Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)– Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks,esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5)Õigus töötlemise piiramisele– Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6)Õigus esitada vastuväiteid– Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.

(7)Õigus andmete ülekandmisele– Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8)Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs)– juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnesautomatiseeritud töötluse alusel.

(9)Kaebuse esitamine.Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.jaost.

ANDMEKAITSEREEGLID

LOOV Organic OÜ(„Meie“) pakub vastutustundlikke ärikingitusi ja mahetooteid läbi teadliku tootearenduse, vastutustundliku tootmise ja turustamise. Soovime anda omapanuse maheda maaelu toetuseks ja puhta planeedi arenguks.Sama vastutustundlikult ja kompromissitult nagu suhtume oma tootmisprotsessi, suhtume ka isikuandmete töötlemisse ja isikuandmete turvalisuse tagamisse.

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldabki üldpõhimõtteid ja väärtuseid, mida järgime isikuandmete töötlemisel.

Palun arvestage, et võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada. Kehtiv privaatsuspoliitika on kättesaadav Meie veebilehel www.arikink.ee

Meie kui vastutav töötleja

Me oleme isikuandmete vastutav töötleja. Töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses, s.o kaupade jae- ja hulgimüügi ning müüki toetavate tegevuste käigus.

Vastutava töötlejana määrame isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning teavitame Teid andmekaitsetingimustes täpsemalt nii isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, kui Meie kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega.

Väärtused ja üldpõhimõtted

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meie poolt kogutud Isikuandmeid oleksid kaitstud. Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.

Me töötleme isikuandmeid alati seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Lisaks võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid Isikuandmete töötlemiselhoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Me peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid Meil kehtivaid privaatsusnõudeid.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. “Küpsised” aitavad meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie veebilehega ja/või rakendusegasuhtlevad. Peale selle kogume teavet teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded.

Andmed selle kohta, kuidas kasutaja meie veebilehti ja rakendusi kasutab, kasutatakse statistilistel eesmärkidel meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui veebi sirvides eelistate, et Teie isikuandmeid meie veebisaidile tulles ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

Teie õigused

Teil on kontroll oma Isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma Isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt Isikuandmete parandamist, õigus olla
unustatud, õigus Isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, õigus Isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile Meie tegevuse kohta Isikuandmete töötlemise osas (www.aki.ee).